HOLDET

HOLDET INDTIL NU...

Vores hold fortsætter med at investere deres tid og ekspertise i opbygningen og forvaltningen af ILC-foreningen – Integrated Living Community. Vi er stolte af at sige, at alle vores bestyrelsesmedlemmer tjener ILC på frivillig basis.

Carina Seifert, Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet Cand. Scient. i geografi og afrikastudier fra Københavns Universitet. Siden 1998 har jeg arbejdet med almene boliger i DAB og i BL Danmarks almene boliger. Det har bragt mig vidt omkring både på landkortet og i arbejdet med mange forskellige temaer og problemstillinger. Jeg har beskæftiget mig med alle facetter af den almene sektor fra administration og drift af boligområder til beboerdemokrati, boligsociale aktiviteter, fællesskab, bæredygtige initiativer, byudvikling og boligpolitik. I DAB har jeg siden 2015 varetaget opgaven som direktør, de seneste tre år med ansvaret for udvikling og strategisk samarbejde. Jeg har erfaret, at det er i samarbejdet mellem kommuner, erhvervsliv, organisationer og foreninger, at de sværeste opgaver løses bedst muligt. Når vi kan drøfte udfordringer i en tillidsfuld dialog mellem parter med vidt forskellig viden og erfaring, ser vi dem i et større perspektiv og en bredere sammenhæng. På den måde opnår den vidensdeling og kreativitet, der giver de bedste løsninger. Som bestyrelsesmedlem i ILC, vil jeg bidrage med den viden jeg har fra arbejdet med de almene boliger og beboere, og bruge min erfaring for mangfoldighed som katalysator for nye perspektiver og utraditionelle initiativer.

Søren Møllgaard Kristensen, Bestyrelsesnæstformand

Jeg er forstander på Egmont Højskolen på 4. år og direktør i Hou Søsportcenter, som sikrer tilgængelige ferie-, oplevelses- og kursusmuligheder for mennesker og familier med handicap. Jeg er medlem af Hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund på 2. år som udpeget repræsentant fra Bevica. Jeg har en baggrund som uddannet tømrer/snedker og folkeskolelærer. Har været i den frie skoleverden i de seneste 20 år. 11 år som efterskolelærer, 5 år som efterskoleforstander og 4 år som højskoleforstander. Mange års erfaringer fra bestyrelsesarbejde på uddannelsesinstitutioner, i foreningslivet og lign. Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen? Fordi jeg er levende optaget af at sikre sameksistens og samspil mellem mennesker med vidt forskellige liv, livsvilkår og muligheder med et særligt blik for mennesker med handicap. Det gælder både i forhold til uddannelse og beskæftigelse, samt bo- og livsformer, på en grund af værdighed, myndighed og solidaritet samt stærke, aktive og bæredygtige fællesskaber. Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? Jeg vil stille min erfaring og indsigt fra mit daglige virke som forstander for Egmont Højskolen til rådighed i opbygningen af en ny måde at organisere et integreret livsfælleskab på, som er ILC´s grundformål. Jeg vil bruge kræfterne på at skabe og udvikle stærke netværk, samarbejder og partnerskaber, som skal bære projektet fuldbyrdet igennem.

Jesper Holm, Bestyrelsesformand

Jeg er lektor på RUC igennem snart 40 år med forskning i bæredygtige nye praksisser og innovationer på mange områder som genstand: væsentligt her er byggeri/bolig, bosteder for borger med funktionsned-sættelser og frontløber virksomheder ud i mere bæredygtig praksis. Underviser studerende på sund-hedsfremme og Miljø & planlægning (kaldet teksam studier).Jeg er medlem af DN bestyrelse lokalt og to bosted-bestyrelser og engageret i inklusion på voksenområdet. Har en voksen søn med mentale funkti-onsnedsættelser der bor på bosted. Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? Fordi jeg er god til at netværke og vil gerne hjælpe med at virkeliggøre så visionært en idé for en større gruppe borgere inkluderet i nye for-mer levefællesskaber. Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? Jeg vil bruge mine erfaringer og indsigter fra mangt og meget i min forskning, undervisning og netværksrelationer og kan assistere med ansøgninger og potentielle partnerskabs kon-takter.

Philip Højgaard-Olsen, Bestyrelsesmedlem

Jeg er en ung mand som er i gang med en socialrådgiver professionsbachelor. Jeg er født og opvokset i Australien af Danske forældre og er flyttet til Danmark, da der er bedre muligheder for handicaphjælp, bolig og job. Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? Da jeg har været med fra start af med dette projekt,, da det er min far (Peter) som oprindelig kom med ideen, vil jeg gerne fortsat være en del af det. Det lyder som et megafedt projekt, og jeg kunne godt tænke mig at bo i sådan et community, der giver det bare mening at sikre at det bliver så succesfuldt som muligt. Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? For det meste er jeg meget kreativ og meget løsningsorienteret med en del erfaringer inden for handicapområdet, og da jeg er i gang med at få noget viden inden for socialrådgiverfaget, føler jeg at jeg nok kan bidrage med meget. Er også god til at ping pong med ideer og er meget stædig, så du kan godt stole på, at jeg ikke giver op! Da det er meget nyt dette med at være bestyrelsesmedlem, er jeg bare klar på nye udfordringer og vil tage dem i stiv arm.

Annemarie Goldschmidt, Bestyrelsesmedlem

Jeg er født i 1935: Mor, svigermor, farmor, oldemor, ven, veninde, nabo, genbo mv. Baggrund: Sygeplejerske (1956), bevægelsespædagog (Mensendieck,1961), Professionel Praktiserende Kinesiolog (1980 - ). Har igennem mange år siddet i og arbejdet i forskellige bestyrelser inden for mit fagområde samt i Netværk for Integreret Behandling Nutid: Arbejder fortsat i egen praksis med klienter i alle aldre, som kommer med problemer af såvel fysisk, som emotionel, mental og eksistentiel art. Interesseområder: Hjælpe mennesker med at finde, bruge og videreudvikle deres potentiale. Samarbejde. Kommunikation Hvis der er en plads, jeg kan udfylde i ILCs bestyrelse, gør jeg det gerne. Hvis jeg bliver valgt, ønsker jeg at min valgperiode er 1 år.

Hans Carsten Hansen, Bestyrelsesmedlem

Jeg er grundlægger og forstander for Østagergård, som er et uddannelses-, bo- og beskæftigelsestilbud til unge med særlige behov. Jeg er bosiddende i Jystrup, Midtsjælland, og gift på fyrretyvende år med Marianne. Vi har arbejdet på at opbygge Østagergård som et uddannelsessted for unge med sociale og kognitive udfordringer. I dag er vi ca. 60 ansatte til 70 elever og omsætter for små 40 mill.Vi er et socialøkonomisk tilbud, som en friskole, i regi af en fond som alt overskud tilgår. Vi er godkendte af det sociale tilsyn med gode anmærkninger, men er ellers underlagt bestyrelse som styrende instans. Fonden er etableret i 1989 med samme grundtanke, nemlig at skabe et særligt godt miljø for udsatte unge til livsduelighed og livsmod. Personligt er jeg uddannet lærer og landmand med grundtvigske rødder i landbrugskulturen.

Peter Tøttrup, Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør i NLIR ApS der fremstiller infrarøde måleinstrumenter.32 års drifts- og investeringserfaring i højteknologiske selskaber. Heraf et årti som Venture Capital Partner i Danske Venture Partners og Seed Capital. 2 års erfaring med sociale investeringer som konsulent medhjælpende til stiftelsen af Den Sociale Kapi-talfond og udførelsen af deres første investering samt 5 år i deres Advisory Board.

Anders Hørlück, Bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet Cand.Merc/CPH og Urban Fellow fra Johns Hopkins Universitet/Baltimore. 25 års erfaring fra non-profit almen boligorganisation, primært som afdelingschef. Seneste 2 år selvstændig med rådgivning indenfor byggeri & boligbranchen. Særlig ekspertise indenfor: Drift & renovering, ledelse, beboerdemokrati og udviklingsprojekter. Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? Fordi der i Danmark er et udtalt behov for, at langt flere mennesker lever i aktive og ikke mindst bæredygtige fællesskaber, hvor der er plads til alle der vil og kan bidrage. Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? Jeg vil bruge mine erfaringer og indsigter fra almenboligbranchen kombineret med min evne til at udvikle og skabe resultater i det jeg sætter mig for alene og i fællesskab med andre. Kommunikation om ILC og de fantastiske muligheder, der vil være for den enkelte, lokalsamfundet og beliggenhedskommunen bliver et centralt omdrejningspunkt for at komme godt i gang. Og så skal ILC- foreningen have fundet flere samarbejdspartnere og finansieringskilder hurtigt til at få så skub i de mange aktiviteter, der bliver en del af det indledende arbejde inden det første ILC står klar. Jeg forventer, at bidrage til det hele!

Michaeel Emborg, Bestyrelsesmedlem

Michaeel Emborg er en dygtig professionel med en stærk baggrund inden for innovationsledelse og en passion for at skabe social og økonomisk effekt. Som medlem af bestyrelsen i Integrated Living Community (ILC) medbringer han et væld af ekspertise i at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og fremme social integration. Michaeel fungerer i øjeblikket som Prototype Manager hos ROCKWOOL, en førende global leverandør af innovative stenuldsløsninger. I denne rolle har han demonstreret en skarp evne til at identificere og udnytte nye tendenser og muligheder, hvilket driver virksomhedens vækst og markedskonkurrenceevne. Michaeel er dybt engageret i at gøre en forskel i samfundet og brænder især for at fremme social integration. Han tror på fællesskabers magt til at skabe positive forandringer og forstår vigtigheden af inkluderende miljøer, der fremmer samarbejde og samarbejde. Som bestyrelsesmedlem i ILC sigter Michaeel efter at udnytte sin omfattende erfaring inden for innovationsledelse til at udvikle en social og økonomisk virksomhedsmodel, der genererer bæredygtige overskud og samtidig har en meningsfuld indvirkning på ILC medlemmernes liv. Han forestiller sig en model, der tiltrækker investeringer ved at demonstrere potentialet for stærke økonomiske afkast og samtidig fremme målet om social integration. Michaeels baggrund inden for innovationsledelse udstyrer ham med de færdigheder, der er nødvendige for at udvikle og implementere bæredygtige forretningsmodeller. Han har en dyb forståelse af markedsdynamikker, forbrugertendenser og vigtigheden af at balancere lønsomhed med socialt og miljømæssigt ansvar. Hans erfaring med at drive innovation inden for ROCKWOOL positionerer ham godt til at identificere innovative løsninger og muligheder for ILC. Michaeel bringer en værdifuld blanding af forretningssans, passion for social integration og ekspertise inden for bæredygtig virksomhedsudvikling.

Peter Højgaard-Olsen, Grundlægger

Efter at have afsluttet en M.Sc. på Danmarks Tekniske Universitet migrerede jeg til Australien i 1988. Min passion er at forbinde innovative ideer med den aktuelle kommercielle virkelighed, for at gøre det muligt for andre at forbedre deres livskvalitet gennem forretningsmæssige bestræbelser. Til dette formål har jeg coachet og vejledt unge mennesker i virksomhedsopbygning og vejledt mennesker med handicap for at blive mere integreret i deres samfund. Jeg har en succesrig track record med at udvikle strategiske integrerede forretningsrelationer gennem partnerskaber, hvor jeg arbejder med store internationale virksomheder. På det personlige plan er jeg en meget motiveret person og nyder et aktivt friluftsliv. Min kone og jeg er flyttet fra Australien til Danmark, da vores yngste søn med Duchenne Muskelsvind har besluttet at bo i Danmark. Ud over de virksomheder, jeg har været med til at stifte, afsætter jeg også tid og faglig ekspertise til NGO'er, Rotary og støtter lokalsamfundet. Jeg er en ivrig mellemdistanceløber og mountainbiker. Jeg bærer missionen om iværksætteri og flyttede den fra en status/magt/penge-ramme til en social/ansvarlig/inklusiv position, hvor kernen er at gøre en ’rigtig’ forskel i verden på min unikke måde.